REGULAMIN
- 1 -
Uczestnicy przybywają na imprezę we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność
oraz własny koszt. Za szkody wyrządzone podczas imprezy odpowiada wyrządzający
szkodę.
- 2 -
Na terenie zlotu każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego
regulaminu. Łamanie regulaminu, mogące bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo
innych lub rażąco naruszające porządek, skutkować będzie konsekwencjami, wliczając
w to przymusowe usunięcie uczestnika ze zlotu.
- 3 -
Za kradzieże, włamania do samochodów i przypadki losowe organizatorzy imprezy nie
ponoszą odpowiedzialności. Każdy z uczestników odpowiada za swoje mienie i ma
obowiązek zabezpieczyć się we własnym zakresie przed jego utratą na skutek kradzieży
lub zniszczenia.
- 4 -
Zabrania się jakiegokolwiek ruchu pojazdu, kiedy kierujący jest pod wpływem alkoholu
lub podobnie działającego środka.
- 5 -
Używanie samochodu na terenach, gdzie odbywa się impreza dozwolone jest TYLKO I
WYŁĄCZNIE za przyzwoleniem organizatorów zlotu, w miejscu przez nich wskazanym i
w czasie przez nich określonym, ujętych w programie. Zabrania się kategorycznie
czynienia tego na własną rękę. Każdy pojazd MUSI posiadać obowiązkowe
ubezpieczenie OC oraz ważny przegląd techniczny, stanowiący dowód pełnej
sprawności pojazdu, a kierujący pojazdem MUSI posiadać aktualne prawo jazdy. Auta
ani kierowcy niespełniający wymogów formalnych nie będą dopuszczeni do udziału w
konkurencjach motorowych.
- 6 -
Organizatorzy (Paweł Kawiński, Automobilklub Łódzki, Łódzki Ruch Klasyków, Łódzkie
Maluchy i www.terytorium126p.pl) 19. rocznicy zakończenia produkcji Fiata 126p,
czuwają nad prawidłowym przebiegiem imprezy. W tym celu uczestnik ma obowiązek
respektowania ustaleń dotyczących bezpieczeństwa i porządku. Organizatorzy mogą
wskazać osoby pilnujące porządku, a ich polecenia posiadają taką samą wagę jak
organizatora.
- 7 -
Wszelkie zniszczenia usuwane będą na koszt osoby dokonującej zniszczeń, a wycieki
płynów eksploatacyjnych usuwane będą na koszt właściciela auta.
- 8 -
Do Manufaktury będzie zorganizowany wjazd jedną grupą i wyjazd również odbędzie się
wspólnie dla wszystkich pojazdów. Prosimy o punktualność, gdyż nie będzie możliwości
wjazdu ani wyjazdu poza zorganizowanymi ruchami kolumny.
Wjazd o godz. 13.15, wyjazd o godz. 15.30
Aby nie było zamieszania, przed wjazdem każdy uczestnik otrzyma tekturową podkładkę
pod silnik. Podkładka powinna znajdować się pod autem przez cały okres postoju w
Manufakturze i na ulicy Piotrkowskiej.

Zabrania się:
1. Podejmowania czynności mogących naruszyć bezpieczeństwo osób lub stanowić
zagrożenie mienia.
2. Używania samochodu na terenie zlotu niezgodnie z programem (czas i miejsce).
3. Uczestnictwa jakimkolwiek innym autem niż Fiat 126p! (wyjątek stanowią pojazdy
wyprodukowane przez FSM oraz Fiaty 500 wyprodukowane przed 1974 rokiem).
4. Prowadzenia jakiejkolwiek agitacji politycznej!
5. Reklamowania na pojazdach firm i (lub) produktów! W szczególności zakazuje się
reklamy firmom powszechnie używającym Fiata 126p jako nośnika reklamy!

Organizator ma prawo:
1. Wezwać do zaprzestania naruszeń regulaminu.
2. Dokonać czynności zmierzających do usunięcia przyczyn naruszenia regulaminu
- również na koszt zobowiązanego.
3. Odwołać część imprezy ze względu na brak frekwencji lub czynniki niezależne
od organizatora.


Koszty uczestnictwa: 40 zł

Spotykamy się:
• Startujący w zawodach - na Motodromie o godz. 8.00
• Niestartujący w zawodach - na Motodromie o godz. 11.00
• Wyjeżdżamy z Motodromu o 13.00
strona główna • program • regulamin • formularz zgłoszenia • partnerzy • organizatorzy • kontakt • numery startowe   galeria 2010   galeria 2011   galeria 2012   galeria 2013   galeria 2014   galeria 2015   galeria 2016 Strona z 2015 r.